Myself

Myself

Tuesday, 30 April 2013

Tugasan HBML1203 : Peristilahan Bahasa Melayu


  1. PENGENALANPeristilahan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembinaan Bahasa Melayu. Istilah serta perkataan baharu dicipta demi memperkayakan lagi kosa kata Bahasa Melayu. Kekurangan istilah telah menjadi masalah dalam pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan pada peringkat awalnya. Namun, ia berubah apabila timbul kesedaran akan keperluan dan kepentingan peristilahan. Maka, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah menggubal sebanyak mungkin istilah-istilah dalam pelbagai bidang dalam memenuhi keperluan penggunaannya pada bidang-bidang berkaitan. Penggubalan istilah ini dilakukan melalui sistem Mesyuarat Jawatankuasa Istilah dengan ahlinya adalah dilantik oleh DBP daripada pelbagai Institusi Pendidikan Tinggi dan Pusat Pendidikan dengan pelbagai latar belakang pendidikan. Secara amnya, peristilahan berkembang seiring bersama-sama perkembangan ilmu dan teknologi, namun peristilahan Bahasa Melayu terkebelakang daripada perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Situasi ini adalah disebabkan oleh penggubalan istilah dalam Bahasa Melayu lebih merupakan penggubalan istilah sekunder. Dalam konteks pembentukan budaya ilmu, penggubalan istilah dalam pelbagai bidang ilmu menjadi simbol telah berlakunya proses intelektualisasi dalam Bahasa Melayu. Istilah merupakan lambang linguistik berupa huruf, bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematik serta mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu.

Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada 1956. Pada awalnya, tidak ada satu pun sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan. Penubuhan jawatankuasa istilah adalah berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. Pertumbuhan konsep yang pesat dalam semua bidang kegiatan manusia telah menimbulkan masalah komunikasi yang begitu serius. Konsep yang jumlahnya tidak terkira banyaknya menyebabkan komunikasi yang taksa, sekaligus memberikan kesan yang maksimum terhadap komunikasi antara orang dengan mesin, mesin dengan mesin atau pun individu dengan individu. Namun begitu, walaupun istilah lazimnya dapat dikaitkan dengan kata tetapi kata itu sendiri tidak sentiasa dapat dikaitkan dengan istilah disebabkan oleh tidak semua kata itu adalah istilah. Perbezaan antara kata dan istilah diperlihatkan melalui huraian tentang kata dan istilah daripada beberapa sumber. Perbezaan antara istilah dan kata adalah melalui kekhususan sesuatu makna kerana kata mempunyai pelbagai makna bergantung kepada konteks penggunaannya manakala istilah pula mempunyai makna khusus yang tidak akan berubah walau dalam konteks yang berlainan. Setiap konsep baru perlu dilambangi dengan kata-kata yang dapat diperoleh menggunakan kaedah tertentu seperti, pembentukan kata dengan mengubah bunyi kata yang sedia ada. Contohnya, perkataan Lejas daripada Jelas, Legap daripada Gelap dan Jerap daripada Serap. Pembentukan perkataan baru dengan menggabungkan bahagian kata. Contohnya, Asbut daripada asap dank abut, Puyam daripada puyuh dan ayam, Selembu daripada Seladang dan Lembu. Peminjaman perkataan asing, contohnya, proses, material dan hos. Oleh itu, konsep merupakan asas dalam pembentukan kata dan istilah serta merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu konsep.  1. SEJARAH PERKEMBANGAN PERISTILAHAN, PERANAN DBP DAN MABBIM SERTA AGENSI LAIN DALAM MEMBANGUN DAN MEMPERKEMBANG PERISTILAHAN MELAYU2.1 SejarahPada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi pun yang memberi panduan serta mengawal kerja-kerja peristilahan. Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan pengerak kepada pembinaan istilah Bahasa Melayu pada tahun 1957. Jawatankuasa Istilah, jawatan dan jabatannya telah ditubuhkan untuk mencipta nama jabatan dan jawatan kerajaan yang digunakan di seluruh Tanah Melayu. Jawatankuasa ini telah mengadakan sesi kerjanya yang pertama bermula pada 15 Januari 1957. Jawatankuasa istilah terawal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. Aziz. Malah beliau merupakan Pengerusi dan Pengarah pertama DBP selain pejuang bahasa.Hasil buku jawatankuasa ini ialah Istilah Jawatan dan Jabatan diterbitkan pada tahun 1960 dengan terciptanya 2 514 istilah baru. Kerja-kerja peristilahan secara terancang atau sistematik bermula pada tahun 1975.

Buku berjudul Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (PUPIBM) merupakan hasil kerjasama berkaitan bahasa diantara Malaysia, Brunei dan Indonesia menerusi Majlis Bahasa Indonesia, Brunei dan Malaysia (MABBIM). Bahagian peristilahan terus diberi mandat dalam mengumpul, membentuk, menggubal, memperbanyakkan istilah seterusnya menerbitkan istilah Bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu. Pelaksanaan mandat ini adalah menerusi pelantikan ratusan profesional ilmuan yang rata-rata mempunyai pengalaman dan kepakaran. Malah mereka yang dilantik itu dianggap sebagai pakar bidang yang mewakili Institusi Pengajian Tinggi, Sektor Swasta, Sektor Awam dan Sektor Pendidikan negara. Sehingga kini, Bahagian Peristilahan telah berjaya menerbitkan sebanyak 207 daftar glosari istilah dengan sejumlah 1 002 438 istilah yang dibentuk dalam pelbagai bidang. Penubuhan MABBIM pada peringkat serantau juga diberi mandat dalam menyelaraskan sejumlah 123 885 istilah ilmu pengajian tinggi dan profesional untuk penggunaan bahasa di ketiga-tiga negara anggota MABBIM.2.2 Peranan DBP dan MABBIMPelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) melalui bahagian-bahagian di dalam operasinya adalah bersifat revolusi tetapi teratur dan sitematik. Antara peranan-peranan penting DBP ialah membina korpus dan menyebarkannya melalui buku istilah, tatabahasa dan perkamusan. Melalui Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pula tugasnya ialah memnina dan memperkembangkan istilah, mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka selain mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan swasta disamping menyediakan khidmat nasihat. Pada tahun 1980, satu lagi unit telah ditubuhkan iaitu Unit Pelaksanaan Bahasa yang bertanggungjawab menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu dengan mengadakan ceramah, taklimat, forum, kursus, rancangan Dewan Bahasa di radio, menyebarkan panduan bahasa, khidmat nasihat, mengadakan kempen Cintai Bahasa Kita serta mengawasi penggunaan Bahasa Melayu di sektor awam mahupun swasta.

Disamping itu, antara peranan-peranan utama DBP dalam Peristilahan ini ialah, mengumpul, membentuk, memperbanyak dan menerbitkan istilah Bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu. DBP turut mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem serta sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah Bahasa Melayu selain mengadakan kerjasama dengan Indonesi dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. Manakala peranan MABBIM pula ialah membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. MABBIM juga bertanggungjawab dalam mendaulat, menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradaban yang tinggi bukan sahaja di rantau ini malah di persada dunia. Usaha MABBIM adalah meliputi semua bidang keilmuan seperti Sains, Teknologi, Komunikasi Maklumat, Perubatan, Perundangan, Perekonomian, Kesusasteraan dan sebagainya.  1. PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN ISTILAHSelepas 1975, usaha-usaha dalam memajukan istilah melayu telah menjadi lebih proaktif. Penubuhan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentukan Istilah oleh kerjasama antara DBP dan MABBIM bertanggungjawab dalam menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dan Indonesia selain memperkembangkan istilah melayu yang lebih khusus, abstrak, dan tepat serta bersesuaian dengan bidang ilmu di Malaysia. Keutamaan terhadap asas bahasa melayu dan bahasa-bahasa serumpun menjadi keutamaan kepada jawatankuasa ini. Diantara prinsip-prinsip dalam pembentukan istilah itu ialah:3.1 Istilah Kata Tunggal

Istilah kata ini merupakan kata tanpa imbuhan iaitu hanya kata dasar. Ia dipilih antara golongan kata utama, seperti Kata Nama, Kata Kerja dan Kata Adjektif. Contohnya,Kata Kerja: pecut accelerate

Imbas scan reka inventKata Adjektif: kenyal elastic rawak random cemas anxiousMenurut Dewan Bahasa dan Pustaka (2004), Akronim juga tergolong sebagai Kata Tunggal Tanpa Imbuhan kerana ianya ditulis dan dilafazkan sebagai kata. Contohnya: cereka, cerpen, tabika, tadika, pawagam, kugiran, MARA, ADUN, BERNAMA, PLUS, KOBENA, BERNAS.3.2 Istilah Kata Terbitan

Kata yang terbina daripada Kata Dasar dengan Imbuhan Awalan, Akhiran, Sisipan atau Apitan. Istilah ini malahan termasuk sebagai Kata Dasar yang menerima Imbuhan Bahasa Sanskrit, Arab dan Jawa.

Paradigma kata dengan imbuhan ber- contohnya: belajar pelajar pelajaran bertapa pertapa pertapaan bertani patani pertanian

Paradigma dengan penambahan me(N)- contohnya: menulis penulis penulisan tulisan mengajar pengajar pengajaran ajaran mengamal pengamal pengamalan amalan membesar pembesar pembesaran mengubah pengubah pengubahan mengairi pengairan

Paradigma dengan me(N)-, ber- contohnya: memberhentikan pemberhentian perhentian perkecualian pembelajaran pelajaran

Paradigma kata dengan me(N)-, per- contohnya: mempersatukan pemersatu pemersatuan persatuan memperoleh pemeroleh pemerolehan perolehan mempelajari pelajar pelajaran

Paradigma kata dengan ke – an contohnya: saksi kesaksian bermakna kebermaknaan terbuka keterbukaan penduduk kependudukan sesuai kesesuaian

Paradigma kata dengan sisipan –en-, -er-, -el-, -em-, -in- contohnya: gigi gerigi susu tenusu tapak telapak kuncup kemuncup sambung sinambung3.3 Istilah Kata Ganda

Istilah yang terdiri daripada Kata Ganda boleh juga merupakan gandaan kepada Kata Dasar sepenuhnya atau sebahagian sahaja dengan atau tanpa imbuhan ataupun perubahan bunyi.

Ganda Penuh, contohnya: langit-langit kanak-kanak labi-labi paru-paru buku-buku guru-guru

Ganda Suku Kata Awal, contohnya: tetikus rerongga cecair rerambut gegua jejari

Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan, contohnya: dedaunan pepohonan jejarian

Kata Ganda Berentak, contohnya: warna-warni batu-batan serta-merta bengkang-bengkok bolak-balik hingar-bingar dolak-dalih mundar-mandir pupu-poyang rempah-ratus3.4 Istilah Bentuk Gabungan (Majmuk)

Istilah boleh dibentuk hanya dengan membuat penggabungan dua kata atau lebih. Semua unsur yang terdapat dalam gabungan ini adalah terdiri daripada yang berbentuk bebas tanpa mengira samaada sudah ataupun belum ditambah dengan imbuhan.

Tanpa Imbuhan, contohnya: garis lintang atas aras laut daftar masuk mesin atur huruf mesin kira tangan segi empat tepat ganda tiga kamera laut dalam

Dengan Imbuhan pada salah satu unsurnya, contohnya: saksi pendakwa pelarasan gaji dalam talian atas talian mengambil alih menerima pakai penerima janji gelombang melintang

Dengan Imbuhan pada kedua-dua unsur, contohnya: jagaan perlindungan kedudukan anggaran perjanjian meluluskan perbelanjaan terealisasi

  1. FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN ISTILAH


Secara amnya, proses pembentukan istilah itu dapat ditentukan melalui beberapa faktor. Mari kita lihat beberapa faktor dalam pembentukan istilah ini. Antaranya ialah, Pemilihan kata daripada Bahasa Melayu. Pembentukan Istilah merupakan proses mengambil kata daripada perbendaharaan kata umum Bahasa Melayu termasuklah kata dari dialek-dialek ataupun bahasa-bahasa lama. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa syarat perlu dipatuhi sebelum pemilihan sesuatu kata itu dibuat. Antara syarat-syarat tersebut ialah, kata yang akan diambil perlu tepat dalam memberi makna, konsep, proses, keadaan atau ciri-ciri yang dimaksudkan, kata yang dipilih pula perlu atau merupakan kata yang paling singkat seandainya wujud sekelompok sinonim. Contohnya: hospital dan rumah sakit, dipilih hospital. Fisiologi dan Kaji Tugas Organ, dipilih Fisiologi. Selain itu, kata tersebut juga perlu tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan yang sumbang. Faktor seterusnya ialah Pemilihan Kata daripada Rumpun Melayu. Pembentukan Istilah sebenarnya boleh dibentuk daripada Perbendaharaan Kata bahasa serumpun dengan Bahasa Melayu seandainya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada Bahasa Melayu. Contoh-contohnya ialah gambut (daripada bahasa Banjar) – peat, nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain dan engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut.

Faktor yang seterusnya ialah, Perbendaharaan Kata Bahasa Asal. Kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing adalah dibenarkan pengambilannya sekiranya istilah yang diperlukan itu tidak diperoleh daripada Bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan Bahasa Melayu. Keutamaan terhadap ejaannya dalam bahasa sumber adalah penting dan perlu disesuaikan dalam penulisan istilah tersebut, namun penyebutannya pula perlu mengikut sistem bunyi Bahasa Melayu. Manakala Bahasa Inggeris pula dianggap paling internasional bagi tujuan penyeragaman untuk tujuan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak wujud istilahnya dalam Bahasa Inggeris. Contoh-contohnya ialah television dalam Bahasa Asal manakala televisyen dalam Bahasa Melayu, Structure dalam Bahasa Asal manakala struktur dalam Bahasa Melayu.

Seterusnya pula ialah Penyerapan Istilah Asing. Peminjaman terhadap istilah asing ini dibuat apabila sesuai penggunaanya dari segi makna kata itu, singkat dari segi terjemahan bahasa melayunya dan mempermudahkan penyelarasan bagi istilah asing yang diserap itu sekiranya istilah bahasa melayunya mempunyai banyak sinonim. Bentuk-bentuk Serapan. Pengambilan kata daripada Bahasa Asing itu hanya terdiri daripada bentuk akarnya atau terbitannya. Namun, ia bergantung pada konteks situasi dan penggunaanya dalam ayat, kemudahan untuk belajar bahasa dan dari segi kepraktisannya. Oleh itu, bentuk tunggal adalah digunakan. Contohnya spectrum kecuali jika bentuk jamaknya merupakan lebih biasa dipakai.

Disamping itu, Istilah Asing yang sudah lazim juga adalah antara faktor-faktor dalam Pembentukan Istilah. Penggunaannya boleh terus digunapakai walaupun penggunaanya kadangkala tidak sesuai dengan peraturan. Walaubagaimanapun, ia dilakukan hanya untuk mengelakan daripada berlakunya kekeliruan. Contohnya, campaign (Istilah Asing) dan kempen (Istilah Bahasa Melayu). Pension (Istilah Asing) dan Pencen (Istilah Bahasa Melayu). Faktor seterusnya ialah, Ejaan Istilah (Ungkapan) Asing yang tetap. Penggunaan Istilah Asing atau ungkapan-ungkapan tertentu yang mana sebutan dan ejaannya adalah dikekalkan dalam semua bahasa malah turut digunapakai dalam Bahasa Melayu dengan syarat diletakkan dengan garisan bawah ataupun dicetak miring (italic). Contohnya 9.2.2 bona fide dan 9.2.5 weltanschauung.

  1. PEMBENTUKAN ISTILAH DALAM PELBAGAI BIDANGMenurut Datuk Abdul Aziz Deraman, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), bahasa yang maju turut sama mencerminkan sebuah bangsa yang maju dalam pelbagai bidang kehidupan. Malah, menurut beliau lagi, pembentukan istilah-istilah baru akan menjadikan sesuatu bahasa itu lebih dinamik. Dalam bidang Pembentukan Istilah pula, pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk dalam pelbagai bidang. Antara tujuan dan matlamat DBP dalam menggubal dan membentuk istilah dalam pelbagai bidang ini adalah memudahkan dan membantu seseorang dalam proses pembelajaran untuk mempelajari sesuatu bidang selain menjadi rujukan dalam pembelajaran. Berikut adalah contoh-contoh istilah-istilah mengikut bidang-bidang tertentu.

Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Dalam bidang ini, bukan hanya pelajar dalam bidang ICT yang mempunyai kepentingan utama mengapa diwujudkan istilah ini, tetapi juga kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Penting dan perlu adanya atau wujudnya istilah dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi kerana ia dapat membezakan penggunaan sesuatu istilah itu. Contohnya audioconferencing (Bahasa Inggeris) manakala sidang audio (Bahasa Melayu), connection-oriented network (Bahasa Inggeris) manakala rangkaian berorientasikan sambungan (Bahasa Melayu) dan data scrambler (Bahasa Inggeris) manakala pengarau data (Bahasa Melayu).

Istilah Undang-undang. Istilah ini penting kepada peguam-peguam. Mudah untuk mereka memberi penerangan tentang sesuatu terma di dalam istilah-istilah mereka. Manakala orang awam pula boleh mengetahui dan memahami apa yang dinyatakan oleh peguam-peguam yang menggunakan istilah undang-undang tidak kira samaada di dalam mahkamah ataupun bilik soal-siasat. Contohnya, administrative order (Bahasa Inggeris) manakala perintah pentadbiran (Bahasa Melayu), fugitive offender (Bahasa Inggeris) manakala pesalah buruan (Bahasa Melayu). Dalam Bidang ICT atau Komputer pula, terdapat banyak penggunaan istilah-istilah Bahasa Inggeris yang kompleks dan sekiranya tidak menggunakan istilah-istilah dalam Bahasa Melayu, akan menyukarkan pengguna, apatah lagi, penggunaan teknologi dalam ICT dan komputer pada era globalisasi ini semakin meluas. Antara contoh Istilah Komputer ialah, access (Bahasa Inggeris) manakala capaian (Bahasa Melayu), Cursor (Bahasa Inggeris) manakala Kursor (Bahasa Melayu), integrated circuit (Bahasa Inggeris) manakala litar bersepadu (Bahasa Melayu).

Istilah Ekonomi atau Pentadbiran Perniagaan merupakan istilah-istilah yang dicipta bagi memudahkan bahasa bidang perniagaan mahupun bidang Pentadbiran Perniagaan. Istilah-istilah dalam bidang ini membantu memudahkan orang ramai dan peniaga agar memahami beberapa perkara atau kata yang berkaitan dengan ekonomi dan bidang Pentadbiran Perniagaan. Contohnya, balance sheet (Bahasa Inggeris) manakala kunci kira-kira (Bahasa Melayu), cash flow (Bahasa Inggeris) manakala aliran tunai (Bahasa Melayu) dan investment climate (Bahasa Inggeris) manakala iklim pelaburan (Bahasa Melayu). Bidang Perhotelan juga tidak ketinggalan dalam pembentukan istilahnya. Bidang Perhotelan mempunyai istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam surat-surat jemputan rasmi VIP atau VVIP yang menunjukkan tempat di dalam sesebuah hotel. Antara contoh-contoh Istilah Bidang Perhotelan ialah, ballroom (Bahasa Inggeris) manakala dewan besar (Bahasa Melayu), deluxe room (Bahasa Inggeris) manakala bilik mewah (Bahasa Melayu), banquet (Bahasa Inggeris) manakala bankuet (Bahasa Melayu).

Istilah Fotografi merupakan istilah-istilah yang biasanya adalah istilah lazim dikalangan jurukamera. Dengan adanya istilah-istilah dalam fotografi, maka mudah bagi jurukamera untuk melakukan tugasan mereka. Antara contoh-contoh istilah bidang ini ialah abstract photography (Bahasa Inggeris) manakala fotografi abstrak (Bahasa Melayu), camera angle (Bahasa Inggeris) manakala sudut kamera (Bahasa Melayu) dan half-length potrait (Bahasa Inggeris) manakala potret separuh (Bahasa Melayu). Manakala dalam Istilah Matematik dan Statistik pula, istilah-istilah yang terdapat dalam bidang ini ialah istilah yang sangat berguna kepada pelajar-pelajar terutama dalam pembelajaran Matematik dan Statistik. Antara contoh-contoh istilah dalam bidang ini ialah affine geometry (Bahasa Inggeris) manakala geometri afin (Bahasa Melayu), affine (Bahasa Inggeris) manakala afin (Bahasa Melayu) dan aggregative index (Bahasa Inggeris) manakala indeks pengagregatan (Bahasa Melayu).  1. PENUTUPPembentukan serta pembinaan istilah-istilah baru dalam Bahasa Melayu telah berlangsung sejak awal 1960-an lagi. Ia mencerminkan keupayaan Bahasa Melayu itu dalam mencorak budaya dan pemikiran bangsa Malaysia. Tugas dan tanggungjawab yang digalas oleh jawatankuasa istilah adalah sesuatu yang sangat mencabar. Pelbagai kritikan terutamanya dari kalangan mereka yang kurang arif mengenai perkara ini menjadi inti dalam tugasan mereka. Pembentukan Peristilahan merupakan perkara yang berkait rapat dengan proses pemodenan bahasa malah penting dalam pembinaan budaya ilmu. Oleh kerana kepentingan itulah, maka diwujudkan jawatankuasa istilah serta kerjasama serumpun antara Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam atau gabungan yang dikenali sebagai MABBIM bagi merealisasikan kerja-kerja pembentukan istilah. Melalui kerjasama ini dapat kita ketahui secara tersirat bahawa bidang Pembentukan Istilah merupakan suatu perkara yang serius kerana ia merupakan antara usaha-usaha dalam memartabatkan penggunaan serta pentingnya Bahasa Melayu. Dalam memajukan bidang peristilahan di Malaysia, usaha pembangunannya adalah berterusan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) serta seiring dengan kemajuan teknologi masakini. Bak kata pepatah, ibarat dayung sudah di tangan dan perahu sudah di air, segala usaha dan prasarana telah disediakan khusus untuk dimanfaatkan oleh pengguna bahasa dalam membantu usaha DBP dan MABBIM dalam pembentukan istilah.        


No comments:

Post a Comment